Начало

Основно училище Никола Йонков Вапцаров, Село Лятно - Документи 2019 - 2023

Контакти

Основно училище Никола Йонков Вапцаров

Село Лятно, Община Каолиново
ул. Георги Димитров 4

GSM: 0888746197

Документи 2019 - 2023

Програма 2022 - 2023

План - прием 2022 - 2023

Годишен план 2023

Седмично разписание I-ви срок 2022 - 2023

Придружително писмо относно: Седмично разписание - II-ри срок за 2022 - 2023 учебна година

Седмично разписание - II-ри срок за 2022 - 2023 учебна година - Протокол

Седмично разписание - II-ри срок за 2022 - 2023 учебна година

Учебна програма 2022 - 2023

Дневно разписание 2023

Форми на обучение

Правилник на дейността 2023

--------------------

ГРАФИЦИ

Графици I-ви срок 2022 - 2023

1 клас 2023

2 клас 2023

3 клас 2023

4 клас 2023

5 клас 2023

6 клас 2023

7 клас 2023

--------------------

Календар на извънкласните дейности за 2022 - 2023 учебна година

Вътрешни правила за работна заплата за 2022 - 2023 учебна година

Спортен календар за 2022 - 2023 учебна година

Система за поощрения и награди 2023

БДП - График с мероприятия 2023

БУВОТ правилник 2023

Вътрешен трудов ред 2023

Програма за здравно образование 2023

Протокол Октомври 2022

Квалификационен план 2023

План БДП - актуализиран към новата стратегия

Правила за отчитане на ПКС

Програма за предоставяне на развни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програма за ранното напускане на ученици

Ред - човешки реусрси

Вътрешни правила за защита на личните данни

Вътрешни правила за организация на ученическото хранене

Декларация по чл. 13, ал. 6 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - 2023

----------------------------

Учебен план за 1-ви клас - 2022 година

Учебен план за 2-ри клас - 2022 година

Учебен план за 3-ти клас - 2022 година

Учебен план за 4-ти клас - 2022 година

Учебен план за 5-ти клас - 2022 година

Учебен план за 6-ти клас - 2022 година

Учебен план за 7-ми клас - 2022 година

----------------------------

----------------------------

Годишен план за дейността на учебната / 2021 - 2022

Мерки - COVID-19/ 2021 - 2022

Стратегия/ 2020-2024

Етичен кодекс 2022

Правилник за вътрешен трудов ред/ 2021 - 2022

Правилник за дейността/ 2021 - 2022

Ред и условия за назначаване, освобождаване, мотивиране и развитие на човешките ресурси в ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ, село Лятно/ 2021 - 2022

План ПКС/ 2021-2022

Програма ЦДО/ 2021 - 2022

Дневно разписание на училището/ 2021 - 2022

Форми на обучение/ 2021-2022

Графици/ 2022

Програма за интеркултурно образование/ 2021 - 2022

Мерки за повишаване на качеството на образование/ 2021 - 2022

Подкрепа за личностно развитие/ 2021 - 2022

Програма на ранно напускане от училище/ 2021 - 2022

Програма за равни възможности и приобщаваме на децата и учениците от уязвими групи/ 2021 - 2022

Програма за гражданското, здравното екологичното и интеркултурното образование 2021/2022

БУВОТ

План БДП/ 2021 - 2022

ПРОЕКТ 2022

------------------

ГРАФИЦИ

График I клас

График II клас

График III клас

График IV клас

График V клас

График VI клас

--------------

ИНСТРУКТАЖ за ученика 2021

--------------

БДП

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема Училищен плод и схема Училищно мляко

Годишен план за дейността на ОУ Никола Йонков Вапцаров за учебната 2019 - 2020 година

Училищен учебен план за учебната 2019 - 2020 година

Организация на учебния ден за учебната 2019 - 2020 година

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 2019 - 2020 година

БЮДЖЕТ 2019

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01.2019 - 30.06.2019 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01.2019 - 30.09.2019 година

ЗАПОВЕД

----------------

 

БЮДЖЕТ и ОТЧЕТИ 2022

Бюджет 2022

Отчет касово изпълнение - първо тримесечие 2022 г.

Отчет касово изпълнение - второ тримесечие 2022 г.

Уточнен бюджет към 30.09.2022

Общо събрание 2022

Отчет на бюджета 2022

 

--------------------

БЮДЖЕТ и ОТЧЕТИ 2021

Бюджет 2021

Бюджет - допълнение 2021

Отчет касово изпълнение - първо тримесечие 2021 г.

Отчет касово изпълнение - второ тримесечие 2021 г.

Отчет касово изпълнение - трето тримесечие 2021 г.

Отчет касово изпълнение - четвърто тримесечие 2021 г.

--------------------

ОТЧЕТ 2020

Годишен отчет за 2020 година

Отчет за касово изпълнение - първо тримесечие 2020 г.

Отчет за касово изпълнение - второ тримесечие 2020 г.

Отчет за касово изпълнение - трето тримесечие 2020 г.

-----------------

Годишен План

Годишен план за квалификационна дейност - 2020 г.

План за работи и обучения в условията на COVID 19 за учебната 2020-2021

ЦДО план