Начало

Основно училище Никола Йонков Вапцаров, Село Лятно - Документи

Контакти

Основно училище Никола Йонков Вапцаров

Село Лятно, Община Каолиново
ул. Георги Димитров 4

GSM: 0888746197

Документи

План прием за учебната 2023 - 2024 година

План - прием 2022 - 2023

--------------------

БЮДЖЕТ и ОТЧЕТИ 2023

Отчет на бюджета 2023 - първо тримесечие

--------------------

Програма 2022 - 2023

Годишен план 2023

Седмично разписание I-ви срок 2022 - 2023

Придружително писмо относно: Седмично разписание - II-ри срок за 2022 - 2023 учебна година

Седмично разписание - II-ри срок за 2022 - 2023 учебна година - Протокол

Седмично разписание - II-ри срок за 2022 - 2023 учебна година

Учебна програма 2022 - 2023

Дневно разписание 2023

Форми на обучение

Правилник на дейността 2023

--------------------

ГРАФИЦИ

Графици I-ви срок 2022 - 2023

1 клас 2023

2 клас 2023

3 клас 2023

4 клас 2023

5 клас 2023

6 клас 2023

7 клас 2023

--------------------

Календар на извънкласните дейности за 2022 - 2023 учебна година

Вътрешни правила за работна заплата за 2022 - 2023 учебна година

Спортен календар за 2022 - 2023 учебна година

Система за поощрения и награди 2023

БДП - График с мероприятия 2023

БУВОТ правилник 2023

Вътрешен трудов ред 2023

Програма за здравно образование 2023

Протокол Октомври 2022

Квалификационен план 2023

План БДП - актуализиран към новата стратегия

Правила за отчитане на ПКС

Програма за предоставяне на развни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програма за ранното напускане на ученици

Ред - човешки реусрси

Вътрешни правила за защита на личните данни

Вътрешни правила за организация на ученическото хранене

Декларация по чл. 13, ал. 6 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - 2023

 

Документи

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище

Приемане и преместване

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година).

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)