Начало

Основно училище Никола Йонков Вапцаров, Село Лятно - Документи

Контакти

Основно училище Никола Йонков Вапцаров

Село Лятно, Община Каолиново
ул. Георги Димитров 4

GSM: 0888746197

Документи

Годишен план/ 2021 - 2022

Мерки - COVID-19/ 2021 - 2022

Стратегия/ 2020-2024

Етичен кодекс

Дейност на педагогическия съвет/ 2021 - 2022

Правилник за вътрешен трудов ред/ 2021 - 2022

Ред и условия за назначаване, освобождаване, мотивиране и развитие на човешките ресурси в ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ, село Лятно/ 2021 - 2022

Правила ПКС/ 2021 - 2022

План ПКС/ 2021-2022

Програма ЦДО/ 2021 - 2022

Организиране на учебната дейност/ 2021 - 2022

Организация на учебния ден/ 2021 - 2022

Форми на обучение/ 2021-2022

Учебен план/ 2021-2022

Графици/ 2021

Седмична програма/ 2021-2022

Програма за повишаване качеството на образование/ 2021 - 2022

Програма за интеркултурно образование/ 2021 - 2022

Мерки за повишаване на качествтото на образование/ 2021 - 2022

Подкрепа за личностно развитие/ 2021 - 2022

План и програма за деца в риск от отпадане/ 2021 - 2022

Програма за равни възможности и приобщаваме на децата и учениците от уязвими групи/ 2021 - 2022

Програма за гражданското, здравното екологичното и интеркултурното образование 2021/2022

БУВОТ

План БДП/ 2021 - 2022

------------------

ГРАФИЦИ

График I клас

График II клас

График III клас

График IV клас

График V клас

График VI клас

--------------

ИНСТРУКТАЖ за ученика 2021

--------------

БДП

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема Училищен плод и схема Училищно мляко

Годишен план за дейността на ОУ Никола Йонков Вапцаров за учебната 2019 - 2020 година

Училищен учебен план за учебната 2019 - 2020 година

Организация на учебния ден за учебната 2019 - 2020 година

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 2019 - 2020 година

БЮДЖЕТ 2019

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01.2019 - 30.06.2019 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01.2019 - 30.09.2019 година

ЗАПОВЕД

Документи

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище

Приемане и преместване

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година).

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

 

Документи 2020-2021

План-прием за 2021-2022 учебна година

--------------------

БЮДЖЕТ и ОТЧЕТИ 2021

Бюджет 2021

Бюджет - допълнение 2021

Отчет касово изпълнение - първо тримесечие 2021 г.

Отчет касово изпълнение - второ тримесечие 2021 г.

Отчет касово изпълнение - трето тримесечие 2021 г.

--------------------

ОТЧЕТ 2020

Годишен отчет за 2020 година

Отчет за касово изпълнение - първо тримесечие 2020 г.

Отчет за касово изпълнение - второ тримесечие 2020 г.

Отчет за касово изпълнение - трето тримесечие 2020 г.

-----------------

Годишен План

Годишен план за квалификационна дейност - 2020 г.

План за работи и обучения в условията на COVID 19 за учебната 2020-2021

ЦДО план

 -----------------------------

Учебен план за 1-ви клас - 2020 година

Учебен план за 2-ри клас - 2020 година

Учебен план за 3-ти клас - 2020 година

Учебен план за 4-ти клас - 2020 година

Учебен план за 5-ти клас - 2020 година

Учебен план за 6-ти клас - 2020 година

Учебен план за 7-ми клас - 2020 година