Начало

Основно училище Никола Йонков Вапцаров, Село Лятно - Документи

Контакти

Основно училище Никола Йонков Вапцаров

Село Лятно, Община Каолиново
ул. Георги Димитров 4

GSM: 0888746197

Документи

План прием за учебната 2023 - 2024 година

Годишен план/ 2023 - 2024

Седмично разписание - I-ви срок за 2023 - 2024 учебна година

Придружително писмо относно: Седмично разписание - I-ви срок за 2023 - 2024 учебна година

Утвърдени графици I-ви срок 2023 - 2024

План БДП МОН/ 2023 - 2024

Форми на обучение/ 2023 - 2024

Етичен кодекс/ 2023

Спортен календар/ 2023

Календар на извънкласните дейности за 2023 - 2024 учебна година

Стратегия за оценка на риска/ 2023 - 2026

Мерки за повишаване на качеството на образование/ 2023 - 2024

Програма за интеркултурно образование/ 2023 - 2024

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програма за подкрепа на личностното развитие/ 2023 - 2024

Програма за превенция на ранното напускане на училище/ 2023 - 2024

Програма за здравно образование/ 2023 - 2024

Програма за гражданско и екологично образование/ 2023 - 2024

Програма за наставничество на новоназначени учители/ 2023 - 2024

Система за поощрения и награди

Процедура ТЗ

Правилник за дейността/ 2023 - 2024

Правилник за вътрешния трудов ред/ 2023 - 2024

БУВОТ правилник/ 2023 - 2024

Правилник за пропускателен режим

Вътрешни правила за организация на ученическото хранене

Правила и процедури за справяне с тормоза или при възникнал инцидент между учениците

Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз между учениците

Правила за отчитане на ПКС

Правила за вътрешно подаване на сигнали

Оценка на труда на педагогическите специалисти

Вътрешни правила за защита на личните данни

Вътрешни правила за финансово управление и контрол на разходите

Вътрешни правила за работна заплата

 

 

--------------------

Учебен план за 1-ви клас 2023/2024

Учебен план за 2-ри клас 2023/2024

Учебен план за 3-ти клас 2023/2024

Учебен план за 4-ти клас 2023/2024

Учебен план за 5-ти клас 2023/2024

Учебен план за 6-ти клас 2023/2024

Учебен план за 7-ми клас 2023/2024

--------------------

БЮДЖЕТ и ОТЧЕТИ

Отчет касово изпълнение - първо тримесечие 2024

Отчет на бюджета 2024 - първо тримесечие

Първоначален бюджет 2024

Първоначален бюджет 2023

Отчет на бюджета 2023 - първо тримесечие

Отчет на бюджета 2023 - второ тримесечие

Отчет на бюджета 2023 - трето тримесечие

Отчет касово изпълнение - трето тримесечие 2023

Общо събрание 2023

Отчет на бюджета 2023

Отчет на бюджета 2023 - четвърто тримесечие

--------------------

Документи

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище

Приемане и преместване

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година).

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)